Prioriteret handlingsplan 2019

 

Introduktion

 

Handlingsplanen kan ses som en lokal udmøntning af foreningens formål og vedtagne handlingsplan 2019, hvor der er forslag til aktiviteter / projekter med fokus på biodiversiteten, klimaudfordringen, miljøudfordringen og ikke mindst danskernes fremmedgjorthed over for naturen.

 

DN’s langsigtede arbejde har været udtrykt i de fem sigtelinjer. I figuren herunder forsøger man at beskrive sammenhængen mellem de strategiske sigtelinjer og aktivitetsplanens forskellige indsatsområder samt de fire af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som DN i særlig grad har fokus på.

 

 

 

Afdelingens målsætning er en lokal udmøntning af foreningens formål og senest vedtagne handlingsplan for 2019. DN Syddjurs afdeling skal blive synlig som naturens og miljøets stemme – som naturvennerne - i den lokale debat, at få skabt fodslag i bestyrelsen om de vigtigste indsatsområder 2019 og at få aktiveret flere af de 1200 lokale medlemmer

Historisk set har sagsbehandling og klagesager haft den højeste prioritet og det allerstørste tidsforbrug i afdelingen. Vi foreslår at prioritere og organisere afdelingens arbejde, hvor de grundlæggende elementer bør være åbenhed og dialog og løbende prioritering af arbejdet.

Arbejdsgrupper og projekter etableres forsat efter behov. Det er nødvendigt at bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i mere end én arbejdsgruppe eller projekt.

Tanken er at beskrive en række projekter og med dem i hånden at forsøge at aktivere en større del af medlemskredsen.

 

1) Afdelingens sagsbehandling

 

Vores arbejde med sagsbehandling skal forsat have høj prioritet, men effektiviseres gennem prioritering og ”podiosering” af sagerne så tidsforbruget kan reduceres mest muligt. Opdatering og udpegning af ” mulige sager”, som afhængig af sagstype adresseres til medlemmerne i den respektive emnegruppe.

 

Arbejdsfordeling:

 

Der er udpeget ansvarlige for hvert område. Den understregede er ansvarlig for at orientere sig på Podio jævnligt, udpege ”mulige sager”, undersøge sagen i samarbejde med gruppen og fremlægge forslag til behandling og evt. klage på bestyrelsesmøder.

 

1. Fredning & Natur: KO, PK, HS

Fredninger, naturtyper, beskyttelseslinjer, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og museumsloven.

 

2. Miljø: SB, JKH

VVM, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Landzonetilladelser, Husdyrbrug

Miljømålsloven:

 

3. Planer: KO, HS, LB

Landsplaner, regionplaner, Lokal- og kommuneplaner, sektorplaner og lokalplaner.

 

4. Vand: JKH

Havplaner, Vandplaner, kystbeskyttelse, Vandløbsloven, Vandforsyningslove


2) Afdelingens medlemsaktiviteter og offentlighedsarbejde

Der sættes igen i år fokus på medlemsaktiviteter og naturrelaterede projekter. Aktiviteter, arrangementer og naturrelaterede projekter med fokus på natursyn, biodiversitet og naturformidling. Vi skal medtænke DN’s fokus på naturfamiliegrupper og arrangementer for småbørnsfamilier. De enkelte arrangementer og projekter skal have en ansvarlig tovholder, der inviterer ad–hoc aktive. Hver aktivitet skal beskrives som projekt. der bruges som invitation. I den følgende liste over foreslåede projekter/arrangementer er tovholderne nævnt. Det er tanken at alle projekter skal beskrives detaljeret senere.

Januar: Projekt Fredningstjek (Naturkommune)

Tanken er at samle en adhoc gruppe, der indkaldes for at tjekke udvalgte fredninger i Syddjurs kommune med det mål for øje, at kunne give input til kommunen i forbindelse med den nye kommunalplan. Der startes med et offentligt møde om fredningsretten 20. januar (Bilag 1)

 

HS og LB arbejder med dette projekt

 

Projekt Grøn Familier Klub (Natur og Klima)

Det er tanken at benytte DN projekt ”Grøn Guld” til at samle en ad-hoc-gruppe (+60) med henblik på at stå til rådighed for nogle ture for at få børne-familier ud og undre sig over naturen. Vi ønsker ikke at konkurrere andre pædagogiske initiativer for børn; men håber med disse arrangementer, at kunne etablere et netværk. (Se også om affaldsindsamling i marts)

 

KA, LB og HS arbejder med dette projekt – og afventer udspil fra landsforeningen

 

 

Februar: 19. februar Live radio-arrangement om bæredygtighed, naturen og klimaet

Indhold og samarbejdspartnere er endnu ikke fastlagt – et forskræp for FN’s biodiversitetsdag

HS er tovholder på dette projekt

 

Marts: Projekt Giftfri have - Fra græsplæne til giftfri gulerødder

Fase 1 . 25. marts 19 - 21.30: Ebeltoft Bibliotek og 28. marts 19 - 21.30  Rønde Bibliotek  

Snak om muligheder, metoder og redskaber.   v/ Haveambassadør fra foreningen Praktisk Økologi. Samtale om grundlæggende principper for den økologiske urtehave - stor eller lille. 

Fase 2.  Hornslet bibliotek 30. marts 10 – 14:  4 timers workshop om at komme i gang med at dyrke jorden med meget erfaren økologisk havedyrker - god tid til spørgsmål og dialog.

KA og LB er tovholdere på dette projekt

 

Marts: Projekt Affaldsindsamling - søndag 31.marts 2019 (10.00 - 14.00)

Årets affaldsindsamling involverer børn fra en række daginstitutioner og skoler i uge 13 (25.-31.marts) og kulminerer på selve dagen for den årligt tilbagevendende indsamlingsdag 31. marts. Det er tanken/håbet at de involverede børn og deres familier – vil indgå i projekt ”grønne familier” hvor der evt. kan udloves præmier i form af et tørstetræ, som tænkes overrakt på et arrangement i giftfri-have week enden (se ovenfor)

KA og LB er tovholdere på dette projekt

 

Maj: FNs biodiversitetsdag 22. maj 2019: Offentligt møde om Livet i Havet.

I samarbejde med Ree Park og foreningen Bæredygtig kystkultur fra Beredskabet for Rent Kattegat afholdes et offentligt møde i Ree Park om Havets Biodiversitet i forlængelse af FNs verdensmål nr. 14 om livet i havet. Indledere / deltagere besluttes i samarbejde med de medvirkende organisationer.

HS og BS er tovholdere på dette projekt

 

 

Maj: 26. maj:Projekt Kystvandring 10. juni

Den traditionsrige kystvanding fortsætter – evt. i samarbejde med Hjerteforeningen

KA er tovholder på dette projekt

 

Maj og August: Projekt Giftfri have - Fra græsplæne til giftfri gulerødder

Fase 3: Sæt fingrene i mulden i Åbne haver  

I samarbejde med Haveselskabet og med Praktisk Økologi. Mød andre der også kender vejen fra græsplæne til giftfri gulerødder og snak om erfaringer og planer. Mulighed for Netværksdannelse. 

25. maj:  Åben havelåge til økologisk have

7. + 18. august:   Åbne Giftfrie haver

KA og LB er tovholdere på dette projekt

 

8. September: Projekt naturens dag

- vi står RIGTIG tidligt op og kigger på stjernehimlen!

DN Syddjurs i samarbejde med Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge og astronomistuderende fra AU og naturvejleder fra Brorfelde.

Formidling om stjernehimlen på Naturstyrelsens besøgscenter Øvre Strandkær i Mols Bjerge + guidet natvandring i Mols Bjerge. Indendørs formidling i tre omgange mellem månens nedgang kl 00.09 og solopgang 06.34. Guidet vandring på Molsstien med mulighed for længerevarende observation. Måske flere starttidspunkter. Gæsterne opfordres til at medbringe liggeunderlag og sovepose / varmt tøj og rødt lysende lygte.

KA og LB er tovholdere på dette projekt

 

Oktober: Projekt Evighedstræer

KA og LB er tovholdere på dette projekt

3) Afdelingens samarbejdsrelationer

 

Vi fokuserer på, at bevare de gode samarbejdsrelationer til sekretariatet, myndigheder, andre organisationer og interessenter

 

 • Holde tæt kontakt med DNs hovedorganisation

 

 • Deltage i DN Samrådsmøderne

 

 • Undersøge muligheder for et flerårigt samarbejde med DN Norddjurs om projekter som supplement til et – to årlige fællesarrangementer – ex : Giftfri have

 

 • Deltage i de halvårlige repræsentantskabsmøder

 

 • Konsulterende møder med Nationalparken (Nationalpark-plan)


 • Konsulterende møder med Syddjurs Kommunes natur- og miljøafdeling.


 • Konsulterende møder med partierne i det ”grønne flertal” der har ansvaret for at skabe de grønne rammer f.eks. ”Udvikle en handlingsplan for at Syddjurs Kommune bliver klassificeret som ”rig natur” i ranglisten over naturkapital – i dag ligger vi på ”mellem natur”


 • Deltagelse i § 17.4 - bæredygtigheds-udvalget

Som ramme for den påtænkte grønne omstilling i Syddjurs Kommune oprettes et § 17.4 udvalg med et kommisotium og forslag til medlemsskare, som er under udarbejdelse. Vi skal sikre at DN Syddjurs har en plads i udvalget.

4) Afdelingens arbejde med myndighedsplaner

 

Vi bruger i 2019 tid på granskning af planer inden for natur – og miljøområdet og på interne studier og faglige drøftelser i afdelingen som middel til at sikre naturen gennem påvirkning af myndighedernes planer. (Landsplaner, regionplaner, kommuneplaner, sektorplaner og lokalplaner.) Fokus er på Syddjurs status som naturkommune og klima+ kommune

Opfølgning vedr. Det grønne Danmarkskort / Natura 2000 (Naturrådet?)

 

 • Aktiv medvirken med høringssvar under udarbejdelse af Syddjurs Kommunes nye vision, planstrategi og kommuneplan (2020), som efter flere høringsfaser skal færdigformuleres med udgangen af 2019. Evt. afholdes temamøde i bestyrelsen (JKH)

 • Aktiv medvirken i Det Grønne Råd: (SB, KO)

 • Aktiv medvirken i Naturrådet:

 • Genetablering af Vandrådet?

5) Bestyrelsens organisering

Bestyrelsen organiserer sig i overenstemmelse med forretningsordnen

 

6) Kommunikationsgruppe består af KA

Er ansvarlig for hjemmesiden, facebook og udsendelse af et antal (4) årlige nyhedsbreve

 

7) Uddannelse af bestyrelsen ved deltagelse bl.a. i DN's kurser

Det enkelte bestyrelsesmedlem deltager i de opgaverelevante kurser som løbende tilbydes.