Prioriteret handlingsplan 2022

 

Introduktion

 

Strategiplanen kan ses som en lokal udmøntning af foreningens formål og vedtagne strategi 2022-2024, hvor der er forslag til aktiviteter / projekter med fokus på  NNP, klimaudfordringen, og miljøudfordringen .  DN Syddjurs afdeling skal blive synlig som naturens og miljøets stemme – som naturvennerne - i den lokale debat, at få skabt fodslag i bestyrelsen om de vigtigste indsatsområder 2022 og at få aktiveret flere af de 1200 lokale medlemmer

 Historisk set har sagsbehandling og klagesager haft den højeste prioritet og det allerstørste tidsforbrug i afdelingen. Vi vil prioritere og organisere afdelingens arbejde, hvor de grundlæggende elementer bør være åbenhed og dialog og løbende prioritering af arbejdet.

Arbejdsgrupper og projekter etableres forsat efter behov. Det er nødvendigt at bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i mere end én arbejdsgruppe eller projekt.

Tanken er at beskrive en række projekter og med dem i hånden at forsøge at aktivere en større del af medlemskredsen.

 

1) Afdelingens sagsbehandling

 Vores arbejde med sagsbehandling skal forsat have høj prioritet, men effektiviseres gennem prioritering og ”podiosering” af sagerne så tidsforbruget kan reduceres mest muligt. Opdatering og udpegning af ” mulige sager”, som afhængig af sagstype adresseres til medlemmerne i den respektive emnegruppe.

 Opgave fordeling:

 Der er udpeget ansvarlige for hvert område. Den understregede er ansvarlig for at orientere sig på Podio jævnligt, udpege ”mulige sager”, undersøge sagen i samarbejde med gruppen og fremlægge forslag til behandling og evt. klage på bestyrelsesmøder.

 

1. Fredning & Natur: JK

Fredninger, naturtyper, beskyttelseslinjer, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og museumsloven.

 

2. Miljø: JK

VVM, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Landzonetilladelser, Husdyrbrug

Miljømålsloven:

 

3. Planer: KW

Landsplaner, regionplaner, Lokal- og kommuneplaner, sektorplaner og lokalplaner.

 

4. Vand: Pia H

Havplaner, Vandplaner, kystbeskyttelse, Vandløbsloven, Vandforsyningslove

 

2) Afdelingens medlemsaktiviteter og offentlighedsarbejde

Der sættes igen i år fokus på medlemsaktiviteter og naturrelaterede projekter. Aktiviteter, arrangementer og naturrelaterede projekter med fokus på natursyn, biodiversitet og naturformidling. Vi skal medtænke DN’s fokus på naturfamiliegrupper og arrangementer for småbørnsfamilier. De enkelte arrangementer og projekter skal have en ansvarlig tovholder, der inviterer ad–hoc aktive. Hver aktivitet skal beskrives som projekt. der bruges som invitation. I den følgende liste over foreslåede projekter/arrangementer er tovholderne nævnt. Det er tanken at alle projekter skal beskrives detaljeret senere.

 

Projekt Grøn Familier Klub (Natur og Klima)

Det er fortsat tanken at benytte DN projekt ”Grøn Guld” til at samle en ad-hoc-gruppe (+60) med henblik på at stå til rådighed for nogle ture for at få børne-familier ud og undre sig over naturen. Vi ønsker ikke at konkurrere andre pædagogiske initiativer for børn; men håber med disse arrangementer, at kunne etablere et netværk.

 

 

 FNs biodiversitetsdag 22. maj 2022: Offentligt møde om Livet i Havet.

 

  

Projekt Kystvandring 

Den traditionsrige kystvanding fortsætter – evt. i samarbejde med Hjerteforeningen

 

 Projekt Giftfri have - Fra græsplæne til giftfri gulerødder

 

 

 Projekt naturens dag

- vi står RIGTIG tidligt op og kigger på stjernehimlen!

DN Syddjurs i samarbejde med Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge og astronomistuderende fra AU og naturvejleder fra Brorfelde.

Formidling om stjernehimlen på Naturstyrelsens besøgscenter Øvre Strandkær i Mols Bjerge + guidet natvandring i Mols Bjerge. Indendørs formidling i tre omgange mellem månens nedgang kl 00.09 og solopgang 06.34. Guidet vandring på Molsstien med mulighed for længerevarende observation. Måske flere starttidspunkter. Gæsterne opfordres til at medbringe liggeunderlag og sovepose / varmt tøj og rødt lysende lygte.

 

 

3) Afdelingens samarbejdsrelationer

 

Vi fokuserer på, at bevare de gode samarbejdsrelationer til sekretariatet, myndigheder, andre organisationer og interessenter

 Holde tæt kontakt med DNs hovedorganisation

 Deltage i DN Samrådsmøderne

 Deltage i de halvårlige repræsentantskabsmøder

 Konsulterende møder med Nationalparken (Nationalpark-plan)onsulterende møder med Syddjurs

 Kommunes natur- og miljøafdeling.

Konsulterende møder med partierne i det ”grønne flertal” der har ansvaret for at skabe de grønne rammer f.eks. ”Udvikle en handlingsplan for at Syddjurs Kommune bliver klassificeret som ”rig natur” i ranglisten over naturkapital – i dag ligger vi på ”mellem natur”

Deltagelse i § 17.4 - bæredygtigheds-udvalget

Som ramme for den påtænkte grønne omstilling i Syddjurs Kommune oprettes et § 17.4 udvalg med et kommisotium og forslag til medlemsskare, som er under udarbejdelse. Vi skal sikre at DN Syddjurs har en plads i udvalget.

 

4) Afdelingens arbejde med myndighedsplaner

 

Vi bruger i 2022 tid på granskning af planer inden for natur – og miljøområdet og på interne studier og faglige drøftelser i afdelingen som middel til at sikre naturen gennem påvirkning af myndighedernes planer. (Landsplaner, regionplaner, kommuneplaner, sektorplaner og lokalplaner.) Fokus er på Syddjurs status som naturkommune og klima+ kommune

Opfølgning vedr. Det grønne Danmarkskort / Natura 2000 (Naturrådet?)

 Aktiv medvirken i Det Grønne Råd: (SB, KO)

Aktiv medvirken i Naturrådet:

5) Bestyrelsens organisering

Bestyrelsen organiserer sig i overenstemmelse med forretningsordnen

 

6) Kommunikationsgruppe består af Peter og Jens O

Er ansvarlig for hjemmesiden, facebook og udsendelse af et antal (4) årlige nyhedsbreve

 

7) Uddannelse af bestyrelsen ved deltagelse bl.a. i DN's kurser

Det enkelte bestyrelsesmedlem deltager i de opgaverelevante kurser som løbende tilbydes.