Hovedpostkasse:
syddjurs@dn.dk

Formand:
Jens Kristoffersen
jens@hestepraksisdjursland.dk
Tlf: 20340631

Næstformand:
Jette Borum
Kildevej 38, 8420 Knebel
jetteborum63@gmail.com

Sekretær:
Peter A. Christensen
Toggerbovej 4, 8420 Knebel
5130 1081
toggerbo@gmail.com

Suppleanter:
Pia Bang
Klokkerholm 1, 8420 Knebel
pia.mikala.b@gmail.com

Jeppe Hansen
jeppekristian@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kim Withen Olesen
Jeppe Åkjærs Vej 16, 8400 Ebeltoft
21451704
kim@marstrandnielsen.dk

Jens O Pedersen
Lerbakken 22, 8410 Rønde
jensop22@hotmail.com

Sven Erik Rasmussen
Møllevej 6, 8420 Knebel
billeskaer@gmail.com

Jens-Otto Bertel Hansen, "Fuzzy"
Elbjergvej 2, 8420 Knebel
fuzzy@hansen.mail.dk

Anne Friis
Molsvej 105, 8400 Ebeltoft

Peter Egestad
Ahlvej 20, 8400 Ebeltoft

Generelt om bestyrelsen i DN Syddjurs:

Bestyrelsen af DN Syddjurs består af 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som vælges på årsmødet. Årsmøde med valg af medlemmer til bestyrelsen finder sted hvert år i september, oktober eller november. Dato og sted fastsættes af bestyrelsen og annonceres på hjemmesiden med et varsel på mindst 14 dage gennem foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen mødes normalt den 2. onsdag i hver anden måned. Dagsorden udsendes senest 3 hverdage før mødet. Emner som ønskes på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødedatoen.Ud over bestyrelsesmøder deltager bestyrelsesmedlemmerne i en række møder og bestigelser relaterede til sagsbehandlingen.

DN Syddjurs er repræsenteret i Samrådet for Østjylland, som har til opgave, at fremme samarbejde, videndeling og inspiration mellem afdelingerne, og at bistå med at koordinere afdelingernes arbejde med sager af fælles interesse. Samrådet for Østjylland består af 2 repræsentanter af hver afdelingsbestyrelse udpeget af afdelingsbestyrelsen i afdelingerne: Faverskov, Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Odder, Horsens, Hedensted, Randers Samsø, Silkebrog kommuner.

Repræsentantskabet er Danmarks Naturfredningsforenings højest myndighed. DN Syddjurs har to pladser i repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes normalt 2 gange om året.

Ud over arbejdet med områdets fredninger og naturbeskyttelseslovgivningen, arbejder foreningen generelt for at sikre og forbedre naturen i Syddjurs kommune. DN Syddjurs er med sine ca. 1500 medlemmer en af de større lokalafdelinger i Danmark i forhold til kommunens størrelse og struktur. Formentlig på grund af områdets unikke natur.

Opgavefordeling i bestyrelsen

  • Kontakt til Kommunen: Kim W
  • Fredninger, naturtyper, beskyttelseslinjer, naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven: Jens K, Peter, Kim W.
  • Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, VVM, husdyrbrug: Jens K, Kim O, Jens O
  • Landsplaner, regionsplaner, lokal- og kommuneplaner, sektorplaner, nationalparkplaner, landzonetilladelser: Kim W, Svend-Erik, Jens O, Jens K.
  • Havplaner, vandplaner, kystbeskyttelse, vandløbsloven, vandforsyningsloven: Pia H, Svend-Erik, Jens Otto
  • Affaldsindsamling, Naturens dag, kystvandring,  Giftfri have mm Temaarrangementer: Jette Borum, Pia B
  • PODIO, Nyhedsbreve, Hjemmeside:  Peter Christensen, Jens O
  • Formidling og Facebook: Jens O
  • Spor i Landskabet: Peter C, Pia B, Jens K