Start på valgperioden

Det er sikkert mange af jer bekendt, at den siddende bestyrelse blev valgt på et ret turbulent årsmøde i 2021. Den afgående bestyrelse besluttede, umiddelbart inden personvalget, at fordoble antallet af bestyrelsesmedlemmer, uden at begrunde hvorfor, bestyrelsen mente, at dette tiltag pludselig var nødvendigt. Vi kan alle gisne om hvad baggrunden for denne beslutning var, men det giver ingen mening, at spekulerer mere i denne sag. Fakta er, at kun et tidligere medlem af den gamle bestyrelse blev genvalgt. Den nye bestyrelse på 12 personer bestod nu af 3 personer med erfaring fra den tidligere bestyrelse og 9 (3/4) nyvalgte medlemmer.

Starten for den nye bestyrelse var ikke særlig god. Vi fik intet overleveret fra den afgående bestyrelse, ej heller fra de 2 tilbageblevne medlemmer fra den gamle bestyrelse, kun Kim kæmpede en hård kamp for at få os på sporet og sikre, at ingen af de daglige sager blev tabt i forvirringen, den siddende bestyrelse skylder Kim en stor tak for dette.

Det tog os op til et par måneder inden vi med hjælp fra sekretariatet fik ordentligt styr på procedurerne.

På trods af den turbulente start, lykkedes det at få arrangeret et åbent medlemsmøde med et meget interessant foredrag af professor, emeritus Bent Vad Odgaard om Fortidens Store Græsser/Nutidens NNP. Selvom mødet fandt sted i konkurrence med flere borgermøder i slutspurten til kommunevalget, var der mere end 100 deltagere til mødet i Helgenæs forsamlingshus.

Vi lykkedes ligeledes med at få et bestyrelsesmedlem, Kim, til at deltage i DN repræsentantskabsmøde på vegne af DN Syddjurs.

Bestyrelsen blev ret hurtigt ramt af uheld, idet vores formand desværre efter kort tid, måtte langtidssygemelde sig og de to siddende medlemmer fra den fra den tidligere bestyrelse valgte af stoppe. Heldigvis var vores to suppleanter friske på at deltage i bestyrelsens arbejde.

Inden vi nærmest var påbegyndt arbejdet i bestyrelsen, fik vi et brev fra DNs Præsident, hvor vi blev lykønsket med valget. Præsidenten meddelte ligeledes, at et medlem af DN Syddjurs var utryg ved bestyrelsen og HB mente derfor, at vi skulle indkalde til et medlemsmøde. Vi takkede præsidenten for lykønskningerne og gjorde opmærksom på, at vi alle var valgt demokratisk og lovlig på et årsmøde med den største medlemstilslutning i DN Syddjurs historie. Vi gjorde ligeledes Præsidenten opmærksom på, at vi godt var bekendt med, at der i vedtægterne stod, at Afdelingen skulle holde et medlemsmøde hvis 10% af afdelingens medlemmer ønskede det. Vi bad derfor præsidenten meddele det bekymrede medlem, at vi gerne arrangerede et medlemsmøde, hvis omkring 10% af medlemmerne ønskede det. Vi hørte aldrig yderligere. DN Syddjurs` svar kan se på hjemmesiden.

Det daglige arbejde med at følge med i indkommende sager tager tid, men vi sørger for, at vi hele tiden er med og besvarer og udtaler os, i de sager, der ligger inden for vores muligheder. I mange af de henvendelserne vi får fra medlemmer/borgere, har vores opgave primært bestået i at vejlede om de muligheder borgeren har for kontakt/klage til relevante myndigheder. Nogle af sagerne har vi kunne være behjælpelig med at løse, andre har vi henvist til sekretariatet.

Vi har afgivet høringssvar i lokalplanen for Eigil Fischer by, her ønskede kommunen at fjerne DNs Hørings- og indsigelses ret, dette modsatte vi os, og beholdt retten. Vi indgav sammen med sekretariatet og et tidligere bestyrelsesmedlem en klage over lokalplanen for velkomstcentret ved Kalø. Vi indgav høringssvar mod nedlæggelse af en vej ved Lime, der anvendes af de lokale beboere som rekreativt område, vejen blev bevaret. Vi indgav høringssvar mod klapning af havneslam i Hjælm dyb. Vi var sammen med DN sekretariatet inddraget i en sag om hegning til vildsvin.  Vi har indgivet adskillige klager til Syddjurs Kommune over misligholdelse af tilsynspligten med fredninger, Udsigtsfredningen på Ahl og Mols Bjerge Fredningen, fredningsnævnet ser på dem.

 

 

Netop nu er vi involveret i en eventuel fredning af Kalø Gods. Omkring netop denne fredning har vi nogle ret alvorlige betænkeligheder med den foreløbige udformning af fredningsbetingelserne. Som disse forelægger på nuværende tidspunkt, kan bestyrelsen næppe gå ind for fredningen.

Vi har deltaget i to besigtigelser med fredningsnævnet, 2 hele dage.

Nationalpark Mols Bjerge

Vi har haft møder med ledelsen af Nationalpark Mols Bjerges om samarbejde om fælles interesseområder, kortlægning af stier (stier i brug, delvis glemte, og ulovlig nedlagte stier) og vandløb for en eventuel genslyngning af udrettede og rørlagte vandløb. På mødet besluttede vi i fællesskab, at Nationalpark Mols Bjerge, der har lønnet medarbejdere skulle være primus motor i sagen. Vi har aldrig fået en tilbagemelding. Vi må derfor konstatere, at vi for nærværende finder Nationalpark Mols Bjerge for en ustabil samarbejdspartner.

DN og demokratiet eller mangel på samme.

Som almindelig menigt medlem af DN gennem mange år, har jeg blot betalt mit kontingent, i den tro, at jeg selvfølgelig var medlem af en demokratisk forening.

 

Valget til bestyrelsen for DN Syddjurs, og dermed en bedre indsigt i maskinrummet, var noget af en opvågning.

Vi var selvfølgelig advaret med den pludselige udvidelse af bestyrelsen ved DN Syddjurs Årsmøde 2021 (forøgelse af bestyrelsens medlemmer med 50%). Vi havde læst vedtægterne, og var derfor forberedt.

Deltagelse i Årsmødet i Jammerbugt hvor bestyrelsen besluttede at reducerer bestyrelsens størrelse med 50 % (på trods af, at der var mange der ønskede at stille op), med den begrundelse, at den siddende bestyrelse ønskede at holde personer med en anden opfattelse end den selv uden for indflydelse, var endnu en voldsom erindring om det manglende demokrati i DNs organisation.

I april fik vi et telefonopkald fra Næstformanden i DN. Vi havde en lang samtale om fredninger og NNP. Konklusionen af samtalen var en direkte besked fra Næstformanden om: At hvis vi (DN Syddjurs) ikke makkede ret og undlod at tale om, at fredningen af Mols Bjerge var et problem for en etablering af en NNP i Mols Bjerge ville hovedbestyrelsen fratage os vores bestyrelsesposter. Er dette lokaldemokrati, demokrati i det hele taget eller Topstyring!!! Jeg har heldigvis optaget samtalen, hvis en dokumentation skulle blive nødvendig.

Til DNs repræsentantskabsmødet i april fremsatte vi et forslag til forbedring af demokratiet. Vi foreslog at en reduktion eller en forøgelse af en lokal bestyrelse skulle meddeles forud for årsmødet, og at en reduktion kun kunne komme på tale, hvis der ikke var nok opstillede til bestyrelsesvalget. Forslaget og motivationstalen til repræsentantskabet kan ses på hjemmesiden.

Ved fremsendelse af forslaget fik vi endnu en lektion på det manglede demokrati. I følge DNs vedtægter kan et dagsordensudvalg bestemme, om et forslag skal forelægges repræsentantskabet, på trods af at, repræsentantskabet i følge vedtægterne er foreningens højeste myndighed. Hvordan kan repræsentantskabet være højeste myndighed når en lille gruppe af foreningens medlemmer, kan hindre forslaget i at komme til repræsentantskabets kendskab!!! Demokrati eller Topstyring???  

Vi fik det ud af vores forslag, at reduktioner og forøgelser af lokalbestyrelser skal annonceres forud for et årsmøde.

Vi har til repræsentantskabet i november 2022 fremsat forslag om, at alle forslag fremsendt til repræsentantskabet skal behandles af repræsentantskabet. Forslaget kan ses på vores hjemmeside.

Vi vil også i den kommende valgperiode arbejde for at gøre DN mere demokratisk.

NNP Mols Bjerge

Mols Bjerge er blevet udpeget til NNP – det er en kendsgerning vi i bestyrelsen forholder os til.

Bestyrelsen havde selvfølgelig en forventning om, at den skulle sende en repræsentant til den Lokale følge gruppe til NNP Mols Bjerge. Som det eneste sted skete dette ikke! HB besluttede at i Østjylland, hvor der er udpeget 3 NNPer skulle samrådet stemme om, hvem der skulle sidde i følgegrupperne til NNP. Denne beslutning er en smart måde fra HB til at sikre, at der ikke kom repræsentanter fra DN Syddjurs bestyrelse i Følgegruppen til NNP Mols Bjerge – på denne måde blev beslutningen udlagt som en ”demokratisk beslutning”.  Som det eneste sted blev der til følgegruppen til NNP Mols Bjerge opstillet en modkandidat til bestyrelses foreslåede kandidat. Bestyrelsen for DN Syddjurs er meget forundret over, at et medlem af DN Syddjurs, et tidligere bestyrelsesmedlem og nuværende 3. suppleant til bestyrelsen lod sig opstille og på denne måde er HB/Samrådet behjælpelig med at knægte det lokale demokrati.

Flertallet af den siddende bestyrelse har hele tiden været skeptisk ved, om det er i overensstemmelse med de to Mols Bjerge fredninger, at etablerer en NNP i området. Mange af os er valgt på denne holdning.

Det er stadig bestyrelsens opfattelse at en NNP ikke kan etableres, hvis fredningerne skal overholdes. Der kan dispenseres fra mange ting i fredningen men ikke fra fredningens § 1

Fredningens § 1

Fredningen har til formål:

  • at sikre, at de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme,
  • at udgøre det retslige grundlag for en naturpleje med sigte på udformningen og opretholdelse af et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i landskabsudviklingen, og
  • at udvide og regulere offentlighedens ret til færdsel og ophold i området

Sammenlign frednings formålsparagraf med Miljøministeriet beskrivelse af en Naturnationalpark

En naturnationalpark er et større sammenhængende naturområde uden skov- og landbrugsproduktion, der skal forvaltes med natur og biodiversitet som hovedhensyn, med henblik på at naturen i området så vidt muligt kan udvikle sig på egne præmisser. (Kilde: retsinformation.dk/eli/lta/2021/1177). Kilde Miljøministeriet hjemmeside.

Vi kan i DN Syddjurs` bestyrelses ikke se, at der står det samme i de to formålsbeskrivelser. Bestyrelsen vil derfor arbejde for at fredningerne bliver overholdt, og evt. dispensationer bliver givet efter gældende regler.

 

Knebel den 11. oktober 2022

Jens Kristoffersen

Konstitueret formand DN Syddjurs