DN SYDDJURS, BESTYRELSENS BERETNING 2020 - 2021


Efter det succesfulde årsmøde på Rådhuset 20. november 2019 brugte den nyvalgte bestyrelse et par møder på at få en ny aktivitetsplan og fordeling af sagsbehandlingsområder på plads. Undervejs besluttede vi at oprette et revitaliserings-udvalg, der skulle komme med bud på, hvordan afdelingen kunne forbedre både den interne og eksterne kommunikation.


Vi tog initiativ til et succesfyldt frokostmøde med Maria Reumert Gjerding på Moment 27. februar hvor repræsentanter fra DN nord- og syd afdelingerne, Kolindsunds Venner, Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune diskuterede et langsigtet strategisk samarbejde, der på den ene side skulle iværksætte stedspecifikke tekniske forundersøgelse om fordele og ulemper forbundet med gendannelsen af Kolindsund og på den anden side peger på andre landbrugsområder på Djursland, der med natur-, miljø- og klimagevinst kan udtages af drift.


Desværre har det på grund af Coronarestriktioner været besværligt at følge mødet op, sådan som vi planlagde det – lige som vores deltagelse i Coast-To-Coast klimatilpasnings projektets følgegruppe har ligget stille.


Forårets Coronarestriktioner betød også at vi hverken kunne afholde fysiske bestyrelsesmøder eller invitere til de planlagte medlemsaktiviteter og offentlige arrangementer, der var en del af vores ambitiøse aktivitetsplan for året. På trods af aflyste bestyrelsesmøder fortsatte den daglige sagsbehandling via DNs interne kommunikationsplatform PODIO, lige som vi deltog i de besigtigelser, som fredningsnævnet fandt påkrævet.


Formand og bestyrelse har kunnet kommunikere internt om f.eks. henvendelser udefra, og vi har deltaget i de samrådsmøder der var mulige og haft god kontakt til de ansatte i sekretariatet i København.


Under sommerens genåbning afholdt vi først et udendørs bestyrelsesmøde om de foreløbige forslag fra revitaliserings-udvalget og på to efterfølgende indendørs bestyrelsesmøde i august og september fordelte vi opgaver med høringssvar vedr. kommunens ”Kommuneplan 2020”, Klimahandlingsplan og boligbebyggelsen Egsmarklund ved Ebeltoft i mellem os – og besluttede at genoptage det udadvendte arbejde i aktivitetsplanen.


Nye Coronarestriktioner satte imidlertid en stopper for dem, og for flere fysiske møder, hvorfor vi også besluttede at udskyde det ordinære årsmøde til engang i foråret 2022.


Travlhed med andet og lykkelige omstændigheder betød at de to nyvalgte, kvindelige medlemmer af bestyrelsen valgte hhv. helt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og drosle kraftigt ned på det.


På trods af det, er det lykkedes os at formulere og indsende høringssvar til Kommuneplan 2020, hvor vi problematiserede de planlagte sommerhusbebyggelser og turismeudviklingen i kystnærhedsområderne og Egsmarklund-bebyggelsen.


Den sag fulgte vi op med høringssvar til Kommunes lokalplan 436 og samtidig klage til Planankenævnet om manglende miljøvurdering af samme.


Vi har været aktive i Vandrådet for Djursland, som i løbet af året udarbejdede et vandplaner gældende frem til 2027, og deltog også i arbejdet med det forslag til kommunens grundvandsbeskyttelse, som netop er sendt i offentlig høring.


Vi har i indeværende år afholdt 3 online bestyrelsesmøder i februar, marts og april og blandt andet drøftet vores overordnede syn på dilemmaerne mellem naturbeskyttelse og behovet for ”grøn strøm” aktualiseret af de mange forslag til opstilling af solcelleparker i Syddjurs kommune. Vi har i den forbindelse opfordret DN til at arbejde for en overordnet statslig planlægning på området, så man sikrer en spredning af anlæg i alle landets kommuner og den bedste placering af dem i forhold energibehovet. Vi har lagt en plan for besigtigelse af de forskellige arealer, forud evt. indsendelse høringssvar når lokalplanerne skal udfærdiges.


Vi aftalte på det seneste bestyrelsesmøde at afvente regeringens genåbningsplan for at se.om det ville være muligt at afholde det udsatte årsmøde udendørs i forårets løb. Desværre ser det ud til at det endnu vil være forbundet med unødig smittefare, så derfor har vi besluttet endnu engang at udskyde det til efteråret 2022.


2021 har været et frustrerende år for os i DN Syddjurs bestyrelse, med aflysninger møder og udadvendte aktiviteter – til gengæld har naturen det bedre og danskerne er ”vilde med den”!


Bestyrelsen for DN Syddjurs